Eco-Friendly-House_resized

Wegwijs in de EPB regelgeving, hoe het allemaal begon

Het EPB is ontstaan uit een wereldwijde bewustwording dat we, door de klimaatsverandering en energie tekorten, in de nabije toekomst voor aanzienlijke problemen kunnen staan. Een belangrijke aandeel hierin hebben de gezinnen en die zullen tegen 2050 met meer dan de helft zijn toegenomen.

Het kyotoprotocol uit 1997 was het eerste initiatief waar het opleggen van een beperking op wereldwijd broeikasgas werd besproken. Het protocol legde de ondertekenaars een vermindering van 8% op maar het was in 2002, toen de EU de uitgebreide 20-20-20 strategie voorstelde, dat er pas echt sprake was van een eerste stap naar een praktische en Europese implementatie.

20-20-20 strategie

In aanloop naar de klimaatconferentie van kopenhagen in 2009, vond de EU het belangrijk om het voortouw te nemen en werd een CO2 verlaging van 20% voorgesteld. De EU ging echter verder dan enkel de reductie van broeikasgassen en eiste ook een efficiënter energieverbruik waarvan 20% uit hernieuwbare energie zou moeten bestaan.

Ondertussen vond in 2014 opnieuw een conferentie plaats waarin de doelen voor 2030 werden opgesteld. Dit leuke filmpje heeft hier meer uitleg over.

Het is de bedoeling deze aanpassingen geleidelijk in te voeren met steeds strenger wordende regels tot het doel in 2020 wordt gehaald.

20-20-20 strategie:

  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 1990
  • 20% hernieuwbare energie
  • 20% minder energieverbruik door er efficiënter mee om te gaan

In opdracht van Europa heeft België een pakket maatregelen ontwikkeld die niet alleen het milieu ten goede komen maar ook zorgen voor groei van de economie en energiesector.

De EPB regelgeving

De 20-20-20 strategie verplicht lidstaten om een specifieke berekening op te stellen waarbij de energie prestatie van een woning kan worden bepaald. EPB voor nieuwbouw en EPC voor bestaande gebouwen.

Op 1 januari 2006 ging de EPB regelgeving (Energie Prestatie Binnenklimaat) in Vlaanderen van start. Bij elke bouwaanvraag worden er eisen gesteld i.v.m het E-peil, het K-peil, de maximale u-waarden, de ventilatievoorziening en het risico op oververhitting. Deze eisen worden geleidelijk strikter om dan vanaf 2021 enkel nog BEN (bijna energie neutraal) woningen toe te laten.

Om alles in goede banen te leiden wordt er een EPB-verslaggever aangesteld vóór de start van de bouwwerken. Deze persoon ziet erop toe dat er aan de huidige eisen worden voldaan en zal ook na de werken een definitieve EPB-aangifte indienen bij de overheid.

We zijn ons bewust van de toekomstige engerie- en milieuproblemen. De laatste jaren is men op zoek gegaan naar oplossingen zoals de energieregelgeving van de EU . Enkel door een goede combinatie van technologie en de betrokkenheid van de huiseigenaar kan energiezuinig wonen een cruciale rol spelen in het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering.